Dodatečné informace, dotazy a odpovědi, interní komunikace

Obecný úvod

Celý tento proces poskytování dodatečných informací či podávání žádosti o dodatečné informace je spuštěn po odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky (podle výběru postupu zadání VZ) a je ukončen uplynutím lhůty pro podání nabídky. 


V případě nejasností  má dodavatel možnost požádat zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Lhůta pro odeslání žádost o poskytnutí dodatečných informací se liší dle výběru postupu zadání veřejné zakázky :

  • zjednodušené podlimitní řízení - nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky
  • VZ na základě RS v režimu ZVZ - kdykoliv (do uplynutí lhůty pro podání nabídky)
  • přímé zadání (VZMR i podlimitní), otevřená výzva, uzavřená výzva, VZ na základě RS mimo režim ZVZ, VZMR formou e-aukce - nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídky

Systém umožní odeslat tuto žádost i po uplynutí lhůty. Takový dotaz však nemusí zadavatel zodpovědět.

Zadavatel je povinen dodavateli na žádosti podané ve lhůtě odpovědět a to do 3 pracovních dnů.

Export do PDF