Dokončení specifikace VZ

Na základě volby způsobu zadání VZ se nám v levé části obrazovky objeví workflow pro daný typ zadávacího řízení. Systém nás tedy "hlídá", abychom splnili zadání všech povinných a potřebných údajů o VZ.

Doba a místo plnění

misto_plneni.png

Klikneme na tlačítko Upravit. Adresu můžeme zadat ručně, nebo kliknutím na Načíst adresu ze seznamu kontaktních adres zadaných v rámci profilu organizace. Požadovanou volbu potvrdíme tlačítkem Uložit.


Stanovení požadavku na kvalifikaci

kvalifikace.png

Zakliknutím příslušného checkboxu zvolíme kvalifikační předpoklady, jejichž prokázání budeme po dodavateli požadovat. 

Po příslušné volbě klikneme na tlačítko Pokračovat.

Zadávací lhůta

zad_lhuta.png

Kliknutím do pole Zadávací lhůta vyvoláme okno pro volbu data a času, po kterou bude dodavatel svou nabídkou vázán. Zadávací lhůta je započata uplynutím lhůty pro podání nabídky a obvykle je ukončena oznámení o výsledku zadávacího řízení.

Po příslušné volbě klikneme na tlačítko Pokračovat.

Platební o obchodní podmínky

plat_obch_podminky.png

Zde definujeme, kdo bude připravovat smlouvu a o jaký typ smlouvy se jedná. V případě potřeby můžeme přiložit návrh smlouvy.

Po příslušné volbě klikneme na tlačítko Pokračovat.

Způsob a doba podání nabídky

zpusob_podani_nabidky.png

Obdobný způsobem jako u zadávací lhůty zadáme datum a čas, do kdy může oslovený dodavatel podat svoji nabídku (nebo ji vzít zpět). Nabídku dodavatel podá elektronicky prostřednictvím e-tržiště. Po příslušné volbě klikneme na tlačítko Pokračovat.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení

spec_hod_krit.png

Kliknutím na tlačítko Nastavit základní kritérium vyvoláme následující dialogové okno


spec_hod_krit_detail.png

Jako první provedeme volbu, zda-li základním hodnotícím kritériem bude : 

 • Nejnižší nabídková cena - v tomto případě bude pořadí nabídek stanoveno podle výše nabídkové ceny a to tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou resp. nabidka s nejvyšší nabídkovou cenou bude umístěna na posledním místě.
 • Ekonomická výhodnost nabídky - pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce se podle stanovených dílčích kritérií přidělí v rámci daného dílčího kritéria bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria (subkritéria).

Dále zvolíme jakou metodou hodnocení budou jednotlivé nabídky hodnoceny. Metoda :

 • Automatická - tuto metodu lze použít, pokud hodnotíme číselně vyjádřitelná kritéria
 • Poloautomatická - touto metodou se vyhodnocují číselně i nečíselně vyjádřitelná kritéria
 • Hodnocení mimo systém - hodnocení proběhne mimo systém, do e-tržiště zadáme při vyhodnocení nabídky

Pro poloautomatickou metodu je potřeba do pole Odůvodnění napsat důvod pro použití této metody. Při volbě hodnocení mimo systém je kromě odůvodnění nutno uvést postup pro stanovení výsledného pořadí nabídek.

Jako poslední volitelná položka je Postup při shodě nabídek. Zde máme dvě možnosti :

 • Losem - vítězná nabídka bude určena losem. 
 • Jiným způsobem - do textového pole je nutno uvést způsob postupu při shodě nabídek

E-tržiště respektuje zvýhodnění dodavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. V případě, že dodavatelzaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením (ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Uvedené snížení nabídkové ceny pro účely hodnocení nemá vliv na výši nabídkové ceny uvedenou v nabídce. Toto však musí být doloženo potvrzením Úřadu práce České republiky či orgánu sociálního zabezpečení týkajících se osob se zdravotním postižením.

Po volbě požadovaných možností klikneme na tlačítko Uložit. Objeví se následující dialogové okno :

spec_hod_krit_detail_modra.png

Kliknutím na modrý symbol lze toto kritérium dále modifikovat.


spec_hod_krit_detail_modra_detail.png

Po kliknutí na tlačítko Uložit a dále pak můžeme pokračovat ve specifikaci veřejné zakázky.

Specifikace e-aukce

nastaveni_eaukce.png

Po kliknutí na tlačítko Nastavit E-aukci provedeme základní specifikaci e-aukce.

spec_eaukce.png

Nastavení e-aukce

 • Uveřejnění výzvy k podání nabídky - tuto volbu je možno provést pouze do předpokl. hodnoty 500 000,- Kč bez DPH, nad tuto částku je zvěřejnění výzvy povinné
 • Zahájení zadávacího předkola - udává čas, od kdy mohou dodavatelé vložit své první aukční hodnoty
 • Datum a čas otevření aukční síně - po zvoleném datu a času otevření aukční síně může dodavatel do této síně vstoupit a do zahájení prvního aukčního kola může na cvičné demo verzi simulovat podávání nabídek
 • Minimální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho aukčního kola - tato hodnota se udává v %, minimum je 0.5 %. O
 • Maximální rozdíly pro jednotlivá podání aukčních hodnot v rámci jednoho aukčního kola - tato hodnota se udává v %, maximum je 50 %
 • Časový interval pro uplatnění prodloužení - udává se v minutách, pokud v uvedeném časovém intervalu došlo k dorovnání či podání lepší aukční hodnoty se čas prodlouží o dafinovaný počet minut
 • Doba trvání jednoho prodloužení - udává se v minutách, doplňuje výše uvedený parametr Časový interval pro uplatnění prodloužení
 • Maximální počet prodloužení
 • Informace, kterému budou uchazečům v průběhu aukce poskytovány - dle uvážení zaškrtnutím příslušného checkboxu zvolíme penzum informací, které se budou jednotlivým účastníkům e-aukce zobrazovat
 • Aukční kola - zde definujeme pomocí datumů a časů trvání jednoho aukčního kola (pomocí tlačítka přidat můžeme definovat libovolný počet aukčních kol)
 • Administrátor e-aukce - pověřená osoba, která má oprávnění do probíhající e-aukce zasahovat (vyloučení uchazeče, manuální prodloužení aukčního kola, zrušení aukčního kola ...)
 • Pozorovatel e-aukce - pracovník zadavatele, který může pozorovat průběh e-aukce bez práva do průběhu jakkoliv zasahovat

Po provedení specifikace e-aukce klikneme na tlačítko Uložit.

spec_eaukce_shrnuti.png

Po provedení poslední kontroly nastavení e-akce klikneme na tlačítko Pokračovat.


 Požadavky na zpracování a členění nabídky

pozadavky_na_zprac_nab.png

Nabidka bude podána v českém jazyce.

Dále stanovíme povinnost, zda-li bude mít dodavatel povinnost podepisovat datové zprávy (pomocí elektronického podpisu).

V případě, že stanovíme povinnost dodavatele nabídku šifrovat, je třeba připojit certifikát veřejného klíče. Odšifrování může provést pouze osoba, která disponuje párovou částí (privátním klíčem).

Po provedení příslušných voleb postoupíme k dalšímu kroku pomocí tlačítka Pokračovat.

Další specifikace VZ

dalsi_spec_VZ.png

 Zde zadáme, zda-li se bude konat prohlídka místa plnění (např. u zakázek na stavební práce). Bude-li se konat, zadáme datum, čas a místo konání prohlídky.

Dále zadáme, kdy se bude konat otevírání obálek. V případě, že bude otevírání obálek veřejné, zadáme kromě data i čas a místo konání otevírání obálek.

Po příslušné volbě klikneme na tlačítko Pokračovat.

Vytvoření výzvy k podání nabídky

vytvoreni_vyzvy.png

Tento formulář je vlastně souhrnem doposud vyplněných údajů ze specifikace VZ. Vytvoření formuláře potvrdíme tlačítkem Uložit.

T01_01.png

Po uložení nás systém vrátí na předchozí stranu

vytvoreni_vyzvy_hotovo.png

V případě potřeby je možno formulář exportovat do souboru typu PDF. K určení dodavatele, který bude osloven výzvou postoupíme kliknutím na tlačítkem Pokračovat.

Určení dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou

Při uveřejnění výzvy je třeba oslovit nejméně 5 dodavatelů. Při uzavřené výzvě je to minimum 3 dodavatele. V případě volby menšího počtu je třeba do připraveného textového pole napsat odůvodnění takového postupu.

urceni_dod.png

Kliknutím na tlačítko přidat vyvoláme dialogové okno s výběrem z katalogu dodavatelů. Výběr z tohoto katalogu ukončíme tlačítkem Uložit.


urceni_dod_prehled.png

fPozn. Dodavatele můžeme odebrat pomocí červeného symbolu. Pokud máme zvoleno, klikneme na tlačítko Pokračovat.


spec_konec.png

Tímto jsme ukončili specifikaci VZ a určili jsme dodavatele, kteří bude osloveni výzvou k podání nabídky. Tím můžeme přejít do dalšího stavu tj. Zadávací řízení (odeslání výzvy, . ...)


Export do PDF