Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Postup stanovení se liší podle základního hodnotícího kritéria veřejné zakázky. Základní hodnotící kritérium je vždy uvedeno ve výzvě k podání nabídek.

Nejnižší nabídková cena jako základní hodnotící kritérium

V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak, že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

V případech vymezených v § 101 odst. 4 ZVZ a v případě veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných postupem mimo režim ZVZ bude nabídková cena dodavatele uvedeného v § 101 odst. 4 ZVZ pro účely sestavování pořadí snížena o 15%.

Pokud je nabídková cena členěna na subkritéria, použije se pro účely hodnocení a sestavení pořadí nabídek vzorec popsaný níže u ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídky jako základní hodnotící kritérium

V případě, že základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, bude výsledné pořadí nabídek stanoveno následujícím způsobem.

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce se podle stanovených dílčích kritérií přidělí v rámci daného dílčího kritéria bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Výsledné bodové skóre

Výsledné (tj. celkové) bodové skóre nabídky se počítá následujícím způsobem:

Výsledné bodové skóre nabídky = k1*v1 + … + kn*vn

kde:

  • „k“ je bodová hodnota (počet bodů) dosažené u příslušného dílčího kritéria
  • „v“ je váha příslušného kritéria
  • 1 … n je označení dílčích hodnotících kritérií

Dílčí kritéria

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (např. doba záruky) je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (např. doba dodání) je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky

Ve výjimečných případech, kdy je dodavatelem v rámci některého z dílčích hodnotících kritérií podána nulová hodnota, bude u tohoto dílčího hodnotícího kritéria použit pro výpočet bodové hodnoty všech nabídek alternativní vzorec uvedený níže. Pro výpočet bodové hodnoty všech nabídek u ostatních dílčích hodnotících kritérií bude použit vzorec základní.

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního kritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky) / (Hodnota nejvhodnější nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky)

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního kritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nabídky) / (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nejvhodnější nabídky)

Pro dílčí kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiradí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takovou bodovou hodnotu, která vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Pokud je některé z dílčích hodnotících kritérií rozděleno na subkritéria, postup výše se použije obdobně.

Výsledné pořadí

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno tak, že na prvním místě se umístí nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým skóre, na posledním místě nabídka s nejnižším dosaženým bodovým skórem.

Ve vztahu k zadavatelem stanovenému omezení hodnot, které může v rámci hodnotících kritérií uchazeč nabídnout, platí následující pravidla:

  • V případě minimalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria, u kterého zadavatel stanoví, že dodavatel v rámci daného hodnotícího kritéria nesmí nabídnout vyšší hodnotu, než která je uvedena v zadávacích podmínkách, bude nabídka dodavatele, který nabídne hodnotu vyšší, vyřazena. Obdobně platí, že v případě maximalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria, u kterého zadavatel stanoví, že dodavatel v rámci daného hodnotícího kritéria nesmí nabídnout hodnotu nižší, než která je uvedena v zadávacích podmínkách, bude nabídka dodavatele, který nabídne hodnotu nižší, vyřazena. V případě zadávacího řízení e-aukce malého rozsahu pro VZ malého rozsahu systém dodavateli podání takovéto aukční hodnoty vůbec neumožní.
  • Pokud zadavatel stanoví, že uchazečem nabídnuté hodnoty jsou v rámci daného hodnotícího kritéria relevantní jen do určité výše a zároveň vymezí limit, nad nebo pod který nebude pro účely hodnocení k nabídce uchazeče přihlíženo, pak v případě minimalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria platí, že pokud dodavatel nabídne hodnotu pod zadavatelem stanovený limit, bude pro účely hodnocení nabídky v rámci daného kritéria dodavatele použita hodnota ve výši limitu stanoveného zadavatelem. Ustanovení § 77 ZVZ tím není dotčeno. Obdobně platí, že pokud v případě maximalizačního číselně vyjádřitelného hodnotícího kritéria nabídne dodavatel hodnotu nad zadavatelem stanovený limit, bude pro účely hodnocení nabídky dodavatele použita hodnota ve výši limitu stanoveného zadavatelem.Export do PDF