Přímé zadání (VZ malého rozsahu)

Obecný úvod

Přímým zadáním může zadavatel oslovit kteréhokoli z dodavatelů registrovaných v e-tržišti nebo jakéhokoli jiného dodavatele, který je však povinen se v e-tržišti registrovat. V případě, že dodavatel není zaregistrován v e-tržišti, může zadavatel provést tzv. předregistraci dodavatele. Pro podání nabídky však musí tuto registraci předregistrovný dodavatel dokončit se všemi náležitostmi (dokumenty dle provozního řádu uvedené v kapitole 2.3.4,souhlas s provozním řádem e-tržiště a tuto registraci elektronicky podepsat)

V rámci přímého zadání může zadavatel provést průzkumu trhu. Průzkum trhu provede buď mimo e-tržiště, nebo zcela v rámci e-tržiště. Průzkumem trhu se rozumí získání od minimálně třech dodavatelů informací, které by byly důležité pro hodnocení nabídek v jiném druhu řízení. V případě, že zadavatel provedl průzkum trhu, je povinen o provedení průzkumu trhu vložit do aplikace e-tržiště protokol o provedení průzkumu trhu s popisem způsobu provedení průzkumu (uvedení získaných informací a způsob jejich získání) a jeho závěrů. 

Veřejnou zakázkou malého rozsahu (legislativní požadavky stanoveny zejména Pravidly e-tržišť a § 6 ZVZ) se pro přímé zadání rozumí, nedosáhne-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky částky 100.000 Kč.

V případě, že chceme v e-tržišti pouze zpětně evidovat výsledek zadávacího řízení mimo e-tržiště, vybereme postup zadávacího řízení s označením Evidence výsledků VZ zadané na základě vyjímky.


Důležité obecné informace

O uzavření smlouvy uveřejní zadavatel informaci na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy

                                               

               

Postup:

SPECIFIKACE VZ SPECIFIKACE VZ

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

ZADÁNO ZADÁNO

Export do PDF