Specifikace průzkumu trhu

Na stránce Můj Gemin v sekci Má zadavávací řízení zvolíme možnost Založení nového průzkumu trhu.

Specifikace průzkumu trhu

Základní specifikace průzkumu se skládá ze tří kroků

Krok číslo 1 - Název průzkumu trhu ( v případě členění na organizační útvary lze průzkum přiřadit k útvarům, ke kterým má uživatel oprávnění)

spec_krok1.png

Krok číslo 2 - zde pomocí popisu a číselníku NIPEZ provedeme definici požadované komodity a určíme předpokládanou hodnotu průzkumu trhu.

spec_krok2.png

Krok číslo 3 určení, bude-li průzkum dělen na části. Toto je možné, pokud jsme si v předešlém kroku definovali více položek předmětu průzkumu

spec_krok3.png

Stanovení požadavků na obsah informace (nabídky)

Zde se nám (podle požadavků na obsah informace poskytnuté dodavatelem) postup ubírá dvěma směry :

  1. Dodavatel podá informaci o ceně výše uvedeného předmětu (specifikace průzkumu - krok 2/3)

    stanoveni_pozadavku_verze_1__info_o_cene.png

    Zde si dále definujeme, zda-li požadované informace dodavatel vloží do připraveného formuláře, či poskytnuté informace budou vloženy formou přílohy či popisem do nabídnutého textového pole. 

    Dále je nutné stanovit, jaké členění má cenová nabídka obsahovat. Cena bez DPH, DPH, včetně DPH či všechny tyto položky. A poslední informace v jaké měně má být cenová informace poskytnuta.

  2. Dodavatel podá jiné informace týkající se předmětu průzkumu trhu - Tuto možnost využijeme tehdy, pokud předmět popíšeme (např. topologie počítačové sítě) a poptáváme k tomuto předmětu další služby (např. cenu za servisní hodinu, reakční doby v případě havárie, termín dodání náhradních komponent a pod.) Zde se mám nabízejí další dvě možnosti
  • informace požadovaná od dodavatele bude vložena formou přílohy - do textového pole uvedeme výčet našich požadavků na obsah

stanoveni_pozadavku_verze_1__jine_mimo.png

  • informace požadovaná od dodavatele bude vložena do obdoby nabídkového formuláře, jehož položky si pomocí tlačítka přidat nadefinujeme

stanoveni_pozadavku_verze_1__jine_formular.png

Po kliknutí na tlačítko Přidat se objeví níže uvedené pole pro zadání Názvu a Jednotky

stanoveni_pozadavku_verze_1__jine_formular_pridat.png

Symbolem nad tlačítkem Přidat tuto položku můžeme odebrat.

Povinnost elektronicky podepisovat datové zprávy - při volbě ANO je nutno veškerou komunikaci mezi dodavatelem i zadavatelem elektronicky podepsat (výzva k podání informací, zaslání odpovědi ..)

Příprava výzvy k poskytnutí informací v rámci průzkumu trhu

vyzva.png
Kliknutím na tlačítko přidat započneme vytvoření výzvy k poskytnutí požadovaných informací v rámci průzkumu trhu
vyzva_T01.png
Po vyplnění povinných údajů (lhůta pro podání informace a termím, do kdy jsou dodavatelé nabídnutými hodnotami vázáni) klikneme na tlačítko Uložit.

vyzva_T01_ulozeno.png


Určení dodavatelů, kteří budou vyzváni k průzkumu trhu

urceni_dodavatelu.png

Kliknutím na tlačítko přidat vyvoláme dialogové okno s výběrem z katalogu dodavatelů. Výběr z tohoto katalogu ukončíme tlačítkem Uložit.

souhrn_celkovy_prehled.png

Přes manu Akce se zakázkou / Další stav přejdeme do stavu Zadávací řízení.


Export do PDF