Zadávací řízení

Evidence výsledků zadávacího řízení

Pomocí tlačítka Upravit přikročíme k evidenci výsledků zadávacího řízení (vítězný dodavatel, konečná cena...)

EV_krok10.png

Na zobrazené stránce provedeme vlastní evidenci. Z důvodu svojí délky je následující strana rozdělena do tří printscreenů.

Je důležité si uvědomit, že v případě dokončení evidence výsledků, nelze takovou zakázku zrušit. Jedinou možností je pak zakázku přesunout do stavu Nerealizováno.

EV_krok11_1.png

Odůvodnění na výběr dodavatele - do textového pole vložíme požadovanou informaci.

Zde zvolíme vítěze VZ. Jsou dvě možnosti:

  • načteme vítěze z katalogu dodavatelů (v případě, že dodavatel je již v registru schválených dodavatelů)
  • je možno vložit informace do připraveného textového pole (úřední název, IČ, adresa sídla podnikání)

Datum uzavření smlouvy

  • je třeba zaevidovat datum podpisu smlouvy. Maximálně datum zpracování evidence výsledků či starší datum. Není možné provést datum podpisu smlouvy do budoucnosti.

EV_krok11_2.png

Celková smluvní cena

Zaevidujeme smluvní cenu. Popř. je možno vložit evidenci jednotkové ceny (např. jednotkovou cenu za jednotku u vysoutěžené rámcové smlouvy).

EV_krok11_3.png

Základní popis plnění - zde se doplní údaje vložené v kroku 3/4 základní specifikace.

Doba plnění - vybereme jednu z možností:

  • vzor s termíny - vybereme datum OD - DO, vhodné např. pro stavební práce
  • vzor s měsící - zadáme počet měsíců, vhodné např. pro evidence trvání vysoutěžené rámcové smlouvy
  • vlastní - do připraveného textového pole popíšeme dobu plnění

Místo plnění - pomocí tlačítka Upravit je možno načíst adresu již dříve použitých údajů popř. přidat další místo plnění.


Smlouva - v případě předpokládané hodnoty nad 500 000,- bez DPH, systém požaduje přiložení souboru se smlouvou. Při menší předpokládané hodnotě je tako aktivita dobrovolná.

Po provedení evidence klikneme na tlačítko Pokračovat.

Tímto se dostáváme do stavu Zadáno, do kroku Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti.

Následné kroky budou popsány v další kapitole.

Export do PDF