ZŘ 2 Uzavřená výzva (VZ malého rozsahu)

Obecný úvod

Dle Pravidel pro systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit vydaných MMR mluvíme o uzavřené výzvě činí-li předpokládaná hodnota veřejné zakázky :

  • alespoň 100.000 Kč a nedosáhne 750.000 Kč v případě dodávek nebo služeb, nebo
  • alespoň 100.000 Kč a nedosáhne 2.500.000 Kč v případě stavebních prací
Uzavřenou výzvu však lze použít při předpokládané hodnotě veřejné zakázky nižší než jsou uvedené částky. 

Důležité obecné informace

Lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 4 pracovní dny.

Při výběru dodavatelů pro oslovení výzvou je třeba vybrat nejméně 3 dodavatele. V případě menšího počtu dodavatelů je třeba do příslušného textového pole uvést odůvodnění takového postupu.

Pokud v uzavřené výzvě nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, zadavatel je povinen ke stejné veřejné zakázce realizovat otevřenou výzvu.

O uzavření smlouvy uveřejní zadavatel informaci na e-tržišti nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy

Pozn. postup vypsání je shodný se zadávacím řízení ZŘ 3 (otevřená výzva). Jediný rozdíl je v tom, že výzva k podání nabídky nebude zveřejněna. Tudíž na výzvu budou moci reagovat pouze oslovení dodavatelé.

Export do PDF